خلاصه کاربردی ۲۸ کتاب برتر مدیریتی

ترجمه وتلخیص: مسعود بصیرنژاد