خلاصه کاربردی ۴۴ کتاب برتر کسب و کار

(مدیریتی، فروش، کارآفرینی، تبلیغات و بازاریابی)

ترجمه و تلخیص: مسعود بصیرنژاد